Badania higieny produkcji

Badania ATP
Ogólna liczba drobnoustrojów
Liczba grzybów i pleśni w żywności aw>0,95
Liczba grzybów i pleśni w żywności aw<0,95
Liczba bakterii z grupy coli
Liczba β-glukuronidazo-dodatnich
Liczba Escherichia coli
Liczba Enterobacteriaceae
Liczba gronkowców koagulazododatnich
Liczba Clostridium perfringens
Liczba bakterii redukujących siarczany
Liczba Listeria monocytogenes
Obecność Listeria monocytogenes
Obecność Salmonella spp.

Cutting board
Luminometr SMART

Plany szacowania ryzyka higienicznego zależą od typu surowców, ich źródeł oraz procesu produkcyjnego. Każdy wyrób spożywczy powinien więc zostać poddany indywidualnej ocenie ryzyka. Przeprowadzając tego typu działanie należy kierować się wskazaniami WHO oraz polskiego GIS. Najistotniejsze wymagania higieniczne dla zakładów produkcji i obrotu żywnością zostały określone w załączniku nr II do rozporządzenia nr 852/2004. Opisane zostały tam wymagania co do pomieszczeń, w których wykonywane są czynności związane z: produkcją i obrotem żywnością, środków transportu używanych do przewozu środków spożywczych, ochrony przed zanieczyszczeniem na wszystkich etapach produkcji i przetwarzania, dystrybucji żywność, surowców stosowanych w produkcji żywności.

 

WHO określiło siedem zasad HACCP:

  1. określanie wszelkich zagrożeń, którym należy zapobiec, wyeliminować lub ograniczyć do akceptowalnych poziomów,
  2. określanie krytycznych punktów kontroli w działaniu lub działaniach, w których kontrola jest konieczna do zapobieżenia lub wyeliminowania zagrożenia lub do ograniczenia go do akceptowalnych poziomów,
  3. ustanowienie limitów krytycznych w punktach kontroli krytycznej, które oddzielają poziom akceptowalny od nieakceptowalnego w celu zapobieżenia, wyeliminowania lub ograniczenia zidentyfikowanych zagrożeń,
  4. ustanowienie i wprowadzenie w życie skutecznych procedur monitorowania w krytycznych punktach kontroli,
  5. ustanowienie działań naprawczych, gdy monitoring wykazuje, że krytyczny punkt kontroli jest poza kontrolą,
  6. ustanowienie procedur, które powinny być regularnie wykonywane, w celu sprawdzenia, czy środki wyszczególnione w pkt 1 – 5 działają skutecznie,
  7. ustanowienie dokumentów i archiwów proporcjonalnych do charakteru i rozmiaru przedsiębiorstwa sektora spożywczego w celu wykazania skutecznego stosowania środków wyszczególnionych w pkt 1 – 6.

 

Laboratorium NUSCANA wspiera producentów żywności poprzez wykonywanie auditów wewnętrznych, pobór próbek, wykonywanie badań laboratoryjnych oraz ocenę statystyczną wyników.

METODY BADAWCZE

 

Metoda luminometryczna (ATP)
Metoda wymazowa płytkowa (posiew wgłębny)
Metoda płytkowa kontaktowa
(posiew powierzchniowy)
Metody aerobowe
Metody anaerobowe
Metoda hodowlana z potwierdzeniem
biochemicznym
Metoda hodowlana z potwierdzeniem
biochemicznym i serologicznym

Photo Surface Swab