Badania higieny wokółprodukcyjnej

Laboratorium NUSCANA oferuje szeroki zakres badań związanych z higieną wokółprodukcyjną, higieną personelu i analizą ryzyka higienicznego. Doradzamy w zakresie planu poboru wymazów, odbieramy próbki i opiniujemy wyniki. Zapraszamy Państwa do współpracy!

PCA ILAC_logo

ZAKRES BADAŃ

 

Badania ATP/ADP/AMP
Ogólna liczba drobnoustrojów
Liczba bakterii fermentacji mlekowej
Liczba grzybów i pleśni w żywności aw>0,95
Liczba grzybów i pleśni w żywności aw<0,95
Liczba bakterii z grupy coli
Liczba β-glukuronidazo-dodatnich
Liczba Escherichia coli
Liczba Enterobacteriaceae
Liczba gronkowców koagulazododatnich
Liczba Clostridium perfringens
Liczba bakterii redukujących siarczany
Liczba Listeria monocytogenes
Liczba przypuszczalnych bakterii Bacillus cereus
Liczba Camphylobacter spp.
Liczba Pseudomonas spp.
Liczba Legionella spp.

Obecność Listeria monocytogenes
Obecność Salmonella spp.

Cutting board

Pobór wymazu z powierzchni roboczej w zakładzie przetwórstwa mięsnego.

Plany szacowania ryzyka higienicznego zależą od typu surowców, ich źródeł oraz procesu produkcyjnego. Każdy wyrób spożywczy powinien więc zostać poddany indywidualnej ocenie ryzyka. Przeprowadzając tego typu działanie należy kierować się wskazaniami WHO oraz polskiego GIS. Najistotniejsze wymagania higieniczne dla zakładów produkcji i obrotu żywnością zostały określone w załączniku nr II do rozporządzenia nr 852/2004. Opisane zostały tam wymagania co do pomieszczeń, w których wykonywane są czynności związane z: produkcją i obrotem żywnością, środków transportu używanych do przewozu środków spożywczych, ochrony przed zanieczyszczeniem na wszystkich etapach produkcji i przetwarzania, dystrybucji żywność, surowców stosowanych w produkcji żywności.

 

WHO określiło siedem zasad HACCP:

  1. określenie wszelkich zagrożeń, którym należy zapobiec, eliminując lub ograniczając ryzyko do akceptowalnych poziomów,
  2. określenie krytycznych punktów kontroli (KPK) w działaniu lub działaniach, w których kontrola jest konieczna do zapobieżenia lub wyeliminowania zagrożenia lub do ograniczenia go do akceptowalnych poziomów,
  3. ustanowienie krytycznych limitów w punktach KPK, które oddzielają poziom akceptowalny od nieakceptowalnego w celu zapobieżenia, wyeliminowania lub ograniczenia zidentyfikowanych zagrożeń,
  4. ustanowienie i wprowadzenie w życie skutecznych procedur monitorowania KPK,
  5. ustanowienie działań naprawczych, gdy monitoring wykazuje, że KPK jest poza kontrolą,
  6. ustanowienie procedur, które powinny być regularnie wykonywane, w celu sprawdzenia, czy środki wyszczególnione w pkt 1 – 5 działają skutecznie,
  7. ustanowienie dokumentów i archiwów proporcjonalnych do charakteru i rozmiaru przedsiębiorstwa sektora spożywczego w celu wykazania skutecznego stosowania środków wyszczególnionych w pkt 1 – 6.

 

Laboratorium NUSCANA wspiera producentów żywności poprzez wykonywanie auditów wewnętrznych, pobór próbek, wykonywanie badań laboratoryjnych oraz ocenę statystyczną wyników.

Luminometr SMART

Jeżeli chcesz samodzielnie wykonywać badania ATP kliknij w powyższy obrazek.

Testy wymazowe

Oferujemy też szybkie testy do  oceny czystości powierzchni.

Testy czystościowe

Wymazówki ze skalą barwną czułe na obecność białek, cukrów i tłuszczy.

METODY BADAWCZE

 

Metoda luminometryczna (ATP/ADP/AMP)
Metoda wymazowa płytkowa (posiew wgłębny)
Metoda płytkowa kontaktowa
(posiew powierzchniowy)
Metody aerobowe
Metody anaerobowe
Metoda hodowlana z potwierdzeniem
biochemicznym
Metoda hodowlana z potwierdzeniem
biochemicznym i serologicznym

Wymaz ręka

Dobrane narzędzia do poboru wymazów.

Photo Surface Swab

Zwalidowane metody poboru wymazów z różnych powierzchni.