Badania pasz

WARTOŚĆ ENERGETYCZNA

 • białko surowe
 • tłuszcz surowy
 • tłuszcz po kwaśnej hydrolizie
 • cukry ogółem
 • skrobia
 • woda
 • popiół surowy
 • popiół nierozpuszczalny w HCl

Warunkiem uzyskania dobrych wyników produkcyjnych w stadach krów mlecznych jest stosowanie w poszczególnych okresach cyklu produkcyjnego zbilansowanych pod względem energetycznym, zawartości białka ogólnego jak i składników mineralnych dawek pokarmowych. Dobry stan zdrowia i prawidłowa kondycja krów w okresie przejściowym sprzyja większemu pobraniu suchej masy po wycieleniu, a w konsekwencji uzyskiwanym efektom produkcyjnym mleka.

Zaleca się, aby zawartość białka ogólnego w suchej masie dawki w okresie przejściowym wynosiła od 12 do 13% dla krów wieloródek i 14-15% dla pierwiastek. Optymalna zawartość białka w dawce pokarmowej jest bowiem niezbędna do budowy tkanek gruczołu mlekowego oraz zapewnienia odpowiedniej płodności krów pierwiastek i obniżenia zachorowalności krów wieloródek na ketozę. Zwraca się przy tym uwagę, że przekroczenie w dawce pokarmowej dla krów zasuszonych zalecanej normy na białko ogólne, może powodować obniżenie pobrania paszy we wczesnym okresie laktacji co prowadzi do wystąpienia zaburzeń metabolicznych i spadku wydajności mlecznej.

METODY BADAWCZE:
Kjeldahla
Soxhleta
Weibull-Stoldt
Luff-Schor
Suszarkowa
Grawimetryczna

PCA ILAC_logo_mini

WŁÓKNO I JEGO FRAKCJE

 • włókno surowe
 • ADF
 • ADL
 • aNDF

Komórki roślinne można podzielić na te, których zawartość trawi się łatwiej lub trudniej. Do tych pierwszych należy skrobia, tłuszcz, cukry. Trudniej trawią się hemicelulozy, celulozy i ligniny. W formułowaniu receptur pasz włókno surowe zastąpione zostało przez żywieniowców kwaśnym włóknem detergentowym (ADF), kwaśną ligniną detergentową (ADL) i neutralnym włóknem detergentowym (aNDF). Dzięki oznaczeniu zawartości ADF i NDF w paszach określić można dzienną porcję paszy jaką może strawić przeżuwacz. Od tych wielkości zależy także dobór pasz w zależności od przeznaczenia i okresu rozwoju osobników. Badając te cechy poznać można też jakość siana lub kiszonki. ADF składa się z celulozy i ligniny, ADL składa się tylko z lignin a aNDF składa się z hemicelulozy, celulozy i ligniny i jest dobrym indykatorem spożytej paszy w ogóle, podczas gdy ADF wskazuje na trawienność paszy i co za tym idzie jej wartość energetyczną.

METODY BADAWCZE:

 • Wytrawiania
 • Grawimetryczna
 • Suszarkowa
PCA ILAC_logo_mini

BADANIE GMO

 • GMO (p35S) screening
 • GMO (p35S, tNOS) screeining
 • GMO (p35S, tNOS, pFMV) screening
 • soja GMO RoundUpReady ilościowo

BADANIE PRZESIEWOWE NA OBECNOŚĆ promotora 35S lub promotora 35S i terminatora NOS jest wystarczające dla większości gatunków kukurydzy i soi GMO. Stosowana technika PCR w czasie rzeczywistym.

BADANIE PRZESIEWOWE potrójne NA OBECNOŚĆ GMO (p35S, tNOS, pFMV) jest stosowane do badania rzepaku i niektórych roślin uprawnych GMO. Stosowana technika PCR w czasie rzeczywistym.

BADANIE ILOŚCIOWE GMO W KIERUNKU SOI (RoundUpReady) stosowane jest do oznaczenia zawartości soi genetycznie zmodyfikowanej RUR. Zaleca się aby przedtem wykonać badanie przesiewowe na obecność GMO. Stosowana technika PCR w czasie rzeczywistym.

METODY BADAWCZE:

 • Real-Time PCR

MIKOTOKSYNY

 • aflatoksyny (B1, B2, G1, G2)
 • ochratoksyny
 • deoksyniwalenol
 • zearalenol
 • fumonizyna
 • patulina
 • aflatoksyna M-1

Mikotoksyny są szczególnie niebezpieczne, biorąc pod uwagę, że mogą one wykazywać właściwości karcynogenne, mutagenne, teratogenne lub estrogenne. U zwierząt powodują także zmniejszenie wykorzystania paszy lub odmowę przyjmowania paszy w ogóle, pogorszenie stanu zdrowia oraz immunosupresję. Zawartość mikotoksyn regulowana jest prawnie a ich dopuszczalne stężenie uzależnione jest od przeznaczenia surowca.

METODY BADAWCZE:

 • HPLC-UV-DAD
PCA ILAC_logo_mini

METALE CIĘŻKIE

 • rtęć (Hg)
 • arsen (As)
 • kadm (Cd)
 • nikiel (Ni)

Zawartość metali ciężkich regulowana jest prawnie a ich dopuszczalne stężenie uzależnione jest od przeznaczenia surowca.

METODY BADAWCZE:

 • Spektroskopia Absorbancji Atomowej (AAS)
 • płomień i kuweta grafitowa

AKTYWNOŚĆ WODY (aw)

 • aw

Aktywność wody (aw) to istotny parametr wskazujący na stabilność mikrobiologiczną pasz. Od niej zależna jest też procedura badawcza w kierunku niektórych mikroorganizmów. Przyjmuje się, że poniżej aktywności wody o wartości: 0,63 zostaje zatrzymany rozwój mikroflory. Aktywność ma także wpływ na starzenie pasz. Od jej wartości uzależnione jest utlenianie tłuszczów, reakcja Mailarda, aktywność enzymatyczna i wiele innych.

METODY BADAWCZE:

 • elektrochemiczna
PCA ILAC_logo_mini

MIKROBIOLOGIA PASZ

 • Ogólna liczba drobnoustrojów
 • Ogólna liczba grzybów i pleśni
 • Obecność beztlenowych laseczek przetrwalnikujących
 • Ogólna liczba bakterii tlenowych mezofilnych
 • Obecność pałeczek z rodzaju Salmonella
 • Liczba bakterii z rodziny Enterobacteriaceae
 • Liczba mezofilnych bakterii fermentacji mlekowej
 • Clostridium perfringens
 • Liczba β-glukuronidazo-dodatnich Escherichia coli
 • Obecność Listeria monocytogenes i Listeria spp.
 • Liczba gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus)
 • Liczba przypuszczalnych Bacillus cereus
 • Obecność i liczba Enterococcus (E. faecium) spp.

Występowanie w paszach drobnoustrojów chorobotwórczych stwarza ryzyko przeniesienia ich, poprzez zwierzęta, na surowce i produkty żywnościowe pochodzenia zwierzęcego, co zagraża zdrowiu człowieka. Zanieczyszczenie pasz przez grzyby niesie ryzyko zakażeń grzybiczych, alergii, a przede wszystkim mikotoksykoz. Jest to szczególnie niebezpieczne, biorąc pod uwagę, że mikotoksyny mogą wykazywać właściwości karcynogenne, mutagenne, teratogenne lub estrogenne. U zwierząt powodują także zmniejszenie wykorzystania paszy, pogorszenie stanu zdrowia oraz immunosupresję. W ocenie jakości mikrobiologicznej pasz zasadnicze znaczenie mają niektóre drobnoustroje chorobotwórcze (Salmonella spp., C. botulinum), warunkowo chorobotwórcze (C. perfringens), a także grupy drobnoustrojów pełniące rolę tzw. wskaźników higienicznych, do których należą: liczba bakterii tlenowych, liczba grzybów, liczba Enterobacteriaceae czy miano Clostridium spp.

METODY BADAWCZE:

 • klasyczne posiewowe powierzchniowe
 • klasyczne posiewowe wgłębne
 • barwienie Gram
 • MPN
PCA ILAC_logo_mini

ENERGIA LAKTACJI

 • NEL

Do obliczeń Energii Laktacji (NEL) potrzebne są następujące składowe: popiół surowy, białko surowe, tłuszcz surowy, skrobia, włókno surowe oraz bezazotowe substancje ekstrakcyjne.

METODY BADAWCZE:

 • Kjeldahla
 • Soxhleta
 • Weibull-Stoldt
 • Luff-Schor
 • Suszarkowa
 • Grawimetryczna
 • Wytrawiania

OBECNOŚĆ ANTYBIOTYKÓW I SUBSTANCJI HAMUJĄCYCH

Badamy przesiewowo grupę 7 najczęściej stosowanych przez lekarzy weterynarii antybiotyków.
Oto więcej informacji na ten temat.

METODY BADAWCZE:

 • metoda dyfuzyjna  z wykorzystaniem bakterii zmieniających odczyn pH