grupa C18:1 trans
kwas C18:1n9t
kwas C18:2n6tt

 

grupa C18:2 trans
kwas C18:2n6ct
kwas C18:2n6tc

 

grupa C18:3 trans
kwas C18:2n6ct
kwas C18:2n6tc

Tłuszcze trans nazywane są również kwasami tłuszczowymi trans. Tłuszcze trans są szczególnym rodzajem nienasyconych kwasów tłuszczowych. W rozporządzeniu (UE) nr 1169/2011 tłuszcz trans jest zdefiniowany jako „kwasy tłuszczowe z co najmniej jednym niesprzężonym (a mianowicie przerwanym przez co najmniej jedną grupę metylenową) wiązaniem podwójnym węgiel-węgiel w konfiguracji trans”. Niektóre tłuszcze trans są produkowane przemysłowo. Podstawowym źródłem dietetycznym przemysłowych tłuszczów trans są częściowo uwodornione oleje. Częściowo uwodornione oleje zawierają zwykle tłuszcze nasycone i nienasycone, w tym tłuszcze trans w różnych proporcjach (z tłuszczami trans od kilku do ponad 50%), zgodnie z zastosowaną technologią produkcji. Tłuszcze trans mogą również występować naturalnie w produktach spożywczych pochodzących od zwierząt przeżuwających, takich jak produkty mleczne lub mięso z bydła, owiec lub kóz. W dniu 24 kwietnia 2019 r. Komisja przyjęła rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do tłuszczów trans innych niż tłuszcze trans naturalnie występujące w tłuszczu pochodzenia zwierzęcego.

 

Maksymalny limit tłuszczu trans, innego niż naturalnie występujący w tłuszczu pochodzenia zwierzęcego, w żywności przeznaczonej dla konsumenta końcowego i żywności przeznaczonej do sprzedaży detalicznej, wynosi 2 gramy na 100 gramów tłuszczu. Definicje „tłuszczu” i „tłuszczu trans” zgodnie z definicjami zawartymi w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 1169/2011. Definicja „handlu detalicznego” zgodnie z art. 3 ust. 7 rozporządzenia (WE) nr 178/2002.

 

Od 15 maja 2019 roku istnieje obowiązek przekazywania przez dostawców do odbiorców informacji na temat ilości tłuszczów trans w żywności, gdy przekracza limit 2% tłuszczu.

 

Żywność niespełniająca wymogów może być nadal wprowadzana do obrotu do dnia 1 kwietnia 2021 r

 
 

Technika: GC-FID