Ekstrakcja i analiza tłuszczu oraz substancji ekstrahowalnych w rozpuszczlanikach

Urządzenia ekstrakcyjne firmy C.Gerhardt można stosować do ekstrakcji tłuszczów oraz separowania z badanych próbek wszystkich substancji rozpuszczalnych w rozpuszczalnikach niepolarnych, np. wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), dioksyn, PCB, EOX, pestycydów i derywatów TNT.

Proces ekstrakcji jest często wykorzystywany do oznaczania tłuszczu w żywności i paszach. Fizyczny proces separacji substancji z użyciem rozpuszczalników jest również wykorzystywany w analizie środowiskowej i pozostałościowej oraz do testowania jakości materiałów produkcyjnych. Metoda taka stosowane jest w wielu laboratoriach środowiskowych, np. do analizy dioksyn, pestycydów, EOX (ekstrahowalne organiczne związki chlorowcowe) i innych niebezpiecznych substancji. W przemyśle włókienniczym powłoki włókien analizuje się metodą ekstrakcji metodą Soxhleta. Innym możliwym zastosowaniem jest oznaczanie pochodnych TNT w glebach i podobnych próbkach w analizie pozostałości. Substancja, która ma być oznaczona, jest ekstrahowana z próbki przy użyciu odpowiedniego rozpuszczalnika i oddzielana od rozpuszczalnika. Otrzymany ekstrakt można następnie  przeanalizować ilościowo lub jakościowo. Na przykład eter naftowy, heksan lub eter dietylowy są wykorzystywane do ekstrakcji tłuszczów i olejów z żywności i pasz. Stosowane tu podejścia analityczne nazywa się metodami Röse-Gottlieba, zawartość tłuszczu według Schmida-Bondzynskiego-Ratzlaffa (SBR), tłuszczu całkowitego według zasady Weibulla-Stoldta lub Weibulla-Berntropa lub, w sektorze pasz, oznaczanie tłuszczu surowego za pomocą metody Weendera. Zanieczyszczenia organiczne można ekstrahować z różnego rodzaju próbek za pomocą heksanu, acetonu lub toluenu lub ich mieszanin.

W zależności od charakterystki laboratorium i przerobowości próbek stosuje się urządzenia klasyczne, wymagające nadzoru laboranta lub automaty nie wymagające obecności personelu laboratoryjnego podczas analizy. Pracą zaprogramowanych przez nasz serwis automatów zarządza zespół mikroprocesorów gwarantując precyzję, dokładność i zachowanie reżimów temperaturowo-czasowych.

Poniżej widoczne są proponowane rozwiązania wraz z krótkim opisem technicznym.

Soxhlet klasik

A P A R A T U R A   K L A S Y C Z N A

A P A R A T U R A   A U T O M A T Y C Z N A

Aparat do klasycznych, ręcznych ekstrakcji metodą Soxhleta. Sprawdzona jakość C. Gerhardt do oznaczania zawartości tłuszczu w żywności i paszach metodą ekstrakcji ciało stałe-ciecz przy użyciu odpowiednich rozpuszczalników. Szeregowy zespół grzewczy z 6 indywidualnie regulowanymi punktami grzewczymi. Z tacami, wkładami do kąpieli powietrznych, prętami statywowymi i przewodem zasilającym. Doprowadzenie wody chłodzącej, części szklane Soxhleta i uchwyty do mocowania części szklanych do prętów statywu należy zamawiać osobno.

Niezależnie od tego, czy chodzi o oznaczanie tłuszczu, czy analizę pozostałości lub analizę środowiskową – wydajność i bezpieczeństwo są najwyższymi priorytetami w systemie szybkiej ekstrakcji SOXTHERM.

W pełni automatyczny – zwiększa wydajność i odciąża personel laboratorium. Możesz przeanalizować do 24 różnych próbek w mniej niż 2 godziny. Bądź zrelaksowany nawet podczas pracy bez nadzoru, dzięki ogranicznikowi temperatury i konstrukcji przeciwwybuchowej nie trzeba stosować dygestorium.

Bądź spokojny o następny audyt. Oprogramowanie sterujące rejestruje i dokumentuje cały proces ekstrakcji.

Włóż zlewkę ekstrakcyjną i pozwól jej działać: oszczędź cenny czas. W pełni automatyczne i programowalne procesy zwiększają powtarzalność Twoich analiz – niezależnie od użytkownika. Dzięki funkcji szybkiego startu możesz rozpocząć rutynową ekstrakcję bezpośrednio na urządzeniu. Ustawienia programu można wygodnie wprowadzać na komputerze PC lub na zewnętrznej jednostce sterującej MULTISTAT, dla maksymalnie 4 urządzeń równolegle. Dzięki pomysłowemu recyklingowi rozpuszczalników mogą być one używane wielokrotnie – to oszczędza czas i zasoby


Film Soxtherm

Dostępne są analizatory na 2, 4 i 6 stanowisk.