Szkolenia i warsztaty

TEMAT I OPIS SZKOLENIA

TERMIN SZKOLENIA

MIEJSCE

CENA

Badanie składu mięsa w 45 sekund – SpectraAlyzer MEAT

Uczestnicy szkolenia przejdą zarówno teoretyczne jak i praktyczne szkolenie opisujące metodę badawczą – spektrometria bliskiej podczerwieni (NIR). SpectraAlyzer MEAT to najnowsze dzieło niemieckiej firmy ZEUTEC. Urządzenie posiada wgrane kalibracje niemieckiego Instytutu ds. Jakości Żywności KIN dla wyrobów mięsnych. W ciągu niespełna minuty można określić zawartość kluczowych cech jakościowych mięsa: woda, białko, kolagen, tłuszcz.

Uczestnicy szkolenia zobaczą jak wykonuje się badania oraz wejrzą w tajniki kalibracji analizatorów NIR. Szkolenie odbędzie się w akredytowanym laboratorium gdzie wykonuje się także badania metodami klasycznymi.

 

Liczba uczestników: min. 3 osoby, maksymalnie 6 osób. Zgłoszenia należy składać pod numerem telefonu: 61/868 62 72 lub mailowo: info@nuscana.pl

13.02. 2022

godz. 9.00-13.30

Laboratorium NUSCANA

100,- zł

Izolacja i etapowe oczyszczanie DNA do analizy PCR.

Uczestnicy szkolenia przejdą zarówno teoretyczne jak i praktyczne szkolenie wskazujące metodę osiągania wysokiego uzysku DNA z próbek oraz jego oczyszczania w taki sposób aby wykluczyć pojawienie się inhibitorów podczas reakcji amplifikacji DNA.
Podczas szkolenia użyte zostaną różne matryce próbek oraz gotowy do użycia zestaw GeneSpin, znajdujący zastosowanie w najważniejszych ośrodkach badawczych Unii Europejskiej.

 

Liczba uczestników: min. 3 osoby, maksymalnie 6 osób. Zgłoszenia należy składać pod numerem telefonu: 61/868 62 72 lub mailowo: info@nuscana.pl

14.02. 2022

godz. 9.00-13.30

Laboratorium NUSCANA

360,- zł

BADANIE PRZESIEWOWE GMO (SCREEINIG)

W trakcie szkolenia uwzględnione zostaną teoretyczne i praktyczne aspekty analizy PCR w czasie rzeczywistym (RT-PCR). Uczestnicy przebadają próbki pod kątem obecności w nich sekwencji specyficznych dla roślin transgenicznych tj.: promotor 35S, promotor FMV oraz terminator NOS.
Uwaga zwrócona będzie na zapobieganie hamowaniu reakcji PCR oraz na zapobieganie wynikom fałszywie dodatnim.

Liczba uczestników: min. 3 osoby, maksymalnie 6 osób. Zgłoszenia należy składać pod numerem telefonu: 61/868 6272 lub mailowo: info@nuscana.pl

17.02.2022

godz. 9.00-14.30

Poznań

Laboratorium Nuscana

640,- zł

Oznaczanie ilościowe MIKOTOKSYN i GMO w zbożach, grysach, mąkach szybką metodą.

Część teoretyczna
– źródła występowania mikotoksyn w zbożach i wyrobach zbożowych
– kwestie prawne w Unii Europejskiej
– walidacja metody i certyfikat AOAC

Część praktyczna
– obsługa sprzętu
– kalibracja i sprawdzenia
– analiza różnych matryc (zboża, grysy)
– analiza przywiezionych próbek
– quiz i rozdanie certyfikatów

Zgłoszenia prosimy kierować telefonicznie pod nr 61/868 62 72 oraz mailowo: info@nuscana.pl

21.02.2022

godz. 9.30-14.00

Poznań

Laboratorium NUSCANA

280 zł

Badanie składu mięsa w 45 sekund – SpectraAlyzer MEAT

Uczestnicy szkolenia przejdą zarówno teoretyczne jak i praktyczne szkolenie opisujące metodę badawczą – spektrometria bliskiej podczerwieni (NIR). SpectraAlyzer MEAT to najnowsze dzieło niemieckiej firmy ZEUTEC. Urządzenie posiada wgrane kalibracje niemieckiego Instytutu ds. Jakości Żywności KIN dla wyrobów mięsnych. W ciągu niespełna minuty można określić zawartość kluczowych cech jakościowych mięsa: woda, białko, kolagen, tłuszcz.

Uczestnicy szkolenia zobaczą jak wykonuje się badania oraz wejrzą w tajniki kalibracji analizatorów NIR. Szkolenie odbędzie się w akredytowanym laboratorium gdzie wykonuje się także badania metodami klasycznymi.

 

Liczba uczestników: min. 3 osoby, maksymalnie 6 osób. Zgłoszenia należy składać pod numerem telefonu: 61/868 62 72 lub mailowo: info@nuscana.pl

13.03. 2022

godz. 9.00-13.30

Laboratorium NUSCANA

200,- zł

ALERGENY W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM

Szkolenie wyjaśni producentom żywności jak dokonać oceny ryzyka i ustanowić graniczne stężenia alergenów dla poszczególnych punktów krytycznych. Dodatkowo omówione zostaną kwestie prawne, sposoby usuwania alergenów z linii produkcyjnych oraz metody badawcze. Uczestnicy szkolenia przeprowadzą samodzielną analizę przy użyciu szybkich testów (AlergoTest) oraz uzyskają wgląd do badań przeprowadzanych w laboratorium akredytowanym.

Zgłoszenia należy składać pod numerem telefonu: 61/868 6272 lub mailowo: info@nuscana.pl

16.03.2022

godz. 9.30-14.30

Poznań

Laboratorium Nuscana

440,- zł

ZAPEWNIENIE JAKOŚCI BADAŃ A SPEKTROSKOPIA NIR

 

Uczestnicy zapoznają się z techniką bliskiej podczerwieni i sposobami zapewnienia spójności pomiarowej dla analizatorów NIR. Ponadto omówione zostaną sposoby sterowania jakością wyników badań dla różnego rodzaju surowców i wyrobów gotowych. Osoby posiadające już analizatory NIR będą mieli okazję porównania wyników z metodami referencyjnymi oraz uzyskać materiały kontrolne.

BADANIA BIEGŁOŚCI I MATERIAŁY KONTROLNE FAPAS

 

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak interpretować wyniki zawarte w protokołach FAPAS i o czym świadczą poszczególne parametry. Omówione zostanie porównanie metod analitycznych w danym programie oraz zalety i wady korzystania z materiałów kontrolnych.

Zgłoszenia należy składać pod numerem telefonu: 61/868 6272 lub mailowo: info@nuscana.pl

19.03.2022

godz. 9.00-12.30

Laboratorium Nuscana

450,- zł

AKTYWNOŚĆ WODY – POMIARY I INTERPRETACJA WYNIKÓW

Uczestnicy szkolenia uzyskają wiedzę niezbędną do samodzielnego wytyczenia krzywej sorpcyjnej dla różnych wyrobów spożywczych. Omówione zostaną istotne aspekty dokonywania pomiarów, wskazane zostaną różne sposoby pracy i przekazane zostaną praktyczne porady. Przedstawione zostaną praktyczne zastosowania wyników badań w analizie ryzyka, w badaniach stabilności wyrobów spożywczych, w optymalizacji procesów suszarniczych i uzyskania oszczędności w produkcji i wydajności.

Liczba uczestników: min. 3 osoby, maksymalnie 6 osób. Zgłoszenia należy składać pod numerem telefonu: 61/868 6272 lub mailowo: info@nuscana.pl

31.03.2022

godz. 10.00-13.00

Laboratorium Nuscana

Poznań

240,- zł

ALERGENY POKARMOWE  –  DAWKI REFERENCYJNE I SPOSOBY PRZELICZANIA DLA PUNKTÓW KRYTYCZNYCH

Na szkoleniu przedstawione zostaną uczestnikom dawki referencyjne dla poszczególnych alergenów pokarmowych i sposoby przeliczeń przy określaniu kryteriów dla KPK. Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z kilkoma metodami przeprowadzania oceny ryzyka dla alergenów i przeprowadzą samodzielne badanie przy użyciu szybkich testów na próbkach, w wymazach oraz w wypłuczynach.

AKTYWNOŚĆ WODY (aw)

Szkolenie to dotyczyć będzie wykonywania pomiarów aktywności wody w różnych matrycach próbek oraz zasad interpretacji wyników pomiarów i przekładanie ich na dane dotyczące produktów żywnościowych, określania terminu do spożycia, stabilności mikrobiologicznej i chemicznej wyrobów.

Zgłoszenia należy kierować pod adres mailowy: info@nuscana.pl

1.04.2022

godz. 10.00-15.00

Laboratorium NUSCANA

460,- zł

OZNACZANIE AZOTU (BIAŁKA) METODĄ KJELDAHLA

Na szkoleniu przedstawione zostaną uczestnikom najnowsze rozwiązania w obszarze oznaczania białka metodą klasyczną przy użyciu automatycznego sprzętu firmy Gerhardt. Omówione zostaną aspekty wpływające na wyniki badań i sposoby unikania błędów. Przybliżone zostaną sposoby sprawdzeń, badania odzysku oraz badań na próbkach kontrolnych.
Część praktyczna obejmować będzie wszystkie etapy analizy:
– mineralizację
– destylację
– miareczkowanie

Liczba uczestników: min. 3 osoby, maksymalnie 10 osób. Rezerwacji miejsc proszę dokonywać pod numerem telefonu: 61 868 6272 lub mailowo: info@nuscana.pl

14.04.2022

godz. 9.00-14.30

Laboratorium NUSCANA

580,- zł

OZNACZANIE TŁUSZCZÓW METODAMI SOXHLETA I WEIBULL-STOLDTA

Oznaczenie tłuszczu przebiega inaczej w różnych matrycach. W większości matryc należy zastosować proces hydrolizy próbek przed właściwą ekstrakcją rozpuszczalnikiem. Firma Gerhardt zaprezentuje podczas szkolenia dwie metody nowoczesnego podejścia do badań z wykorzystaniem automatycznych urządzeń wielostanowiskowych.
Szkolenie odbywać się będzie w większości w laboratorium gdzie uczestnicy samodzielnie  przeprowadzą analizy.

Liczba uczestników: min. 3 osoby, maksymalnie 10 osób. Rezerwacji miejsc proszę dokonywać pod numerem telefonu: 61 868 6272 lub mailowo: info@nuscana.pl

15.04.2022

godz. 9.00-13.30

Laboratorium NUSCANA

580,- zł

OZNACZANIE WŁÓKNA SUROWEGO, ADF i NDF.

Klasyczne metody oznaczania włókna w zbożach i paszach są pracochłonne. W trakcie tego szkolenia zaprezentujemy nieco inne podejście – proste i powtarzalne. Dzięki technologii FibreBag firmie Gerhard udało się opracować metodę oszczędną w czasie i bardzo dokładną. Jednocześnie metoda ta odpowiada głównej normie AOAC stosowanej na świecie do tego typu oznaczenia.
Szkolenie będzie miało charakter praktyczny i będzie odbywało się w laboratorium.

Liczba uczestników: min. 3 osoby, maksymalnie 10 osób. Rezerwacji miejsc proszę dokonywać pod numerem telefonu: 61 868 6272 lub mailowo: info@nuscana.pl

22.04.2022

godz. 9.00-13.30

Laboratorium NUSCANA

510,- zł

ANALIZA ZAGROŻEŃ W ŚWIETLE ALERGENÓW POKARMOWYCH

Celem szkolenia jest zaprezentowanie różnych metod oceny ryzyka i analizy zagrożeń w świetle alergenów pokarmowych na terenie zakładów produkcyjnych. Omawiane będą metody i przykłady typowe dla przemysłu rolno-spożywczego. Metody te są uniwersalne i stosowane nie tylko dla alergenów ale także do innych zagrożeń wynikających z działalności w produkcji żywności.

23.04.2022

godz. 10.00-13.00

Laboratorium NUSCANA

320,- zł

SpectraAlyzer BRAUMEISTER – oznaczanie składu piwa i brzeczki

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z techniką spektrofotometrii bliskiej podczerwieni i nowym analizatorem NIR firmy ZEUTEC specjalnie wykreowanym do badania piwa i brzeczki. Urządzenie posiada kalibracje, które stanowią o jakości brzeczki i piwa: alkohol, gęstość, ekstrakt, substancje gorzkie, kolor, itd. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w badaniu od momentu odgazowywania próbek poprzez włączenie analizy aż po interpretację wyników. Dla chętnych zostanie uchylony rąbek tajemnicy kalibracji metod.

Liczba uczestników: min. 3 osoby, maksymalnie 10 osób.

24.04.2022

godz. 10.00-13.00

Laboratorium NUSCANA

220,- zł

Oznaczanie azotu (białka) metodą DUMA

Uczestnicy szkolenia będą mogli zaznajomić się z szybką metodą oznaczania azotu w próbkach. Omówione będą aspekty dotyczące zasady działania i budowy sprzętu firmy Gerhardt – Dumatherm a następnie uczestnicy wykonają szereg prac przygotowawczych oraz badań.

Liczba uczestników: min. 3 osoby, maksymalnie 9 osób.

12.05.2022

godz. 9.00-14.00

Laboratorium NUSCANA

690,- zł

ILOŚCIOWE OZNACZANIE GMO W PRODUKTACH ROLNO-SPOŻYWCZYCH

Szkolenie składa się z części praktycznej i teoretycznej. Uczestnicy będą mogli przeprowadzić ilościową analizę soi RoundUpReady w próbce paszy na analizatorze RT-PCR. Szkolenie jednakże nie obejmuje izolacji i oczyszczania DNA. Po przeprowadzonej amplifikacji dla genu szukanego oraz genu referencyjnego uwaga uczestników zostanie skupiona na wytyczeniu krzywych kalibracyjnych, obróbce wyników i ich interpretacji.

Liczba uczestników: min. 3 osoby, maksymalnie 6 osób. Zgłoszenia należy składać pod numerem telefonu: 61/868 6272 lub mailowo: info@nuscana.pl

13.05.2022

godz. 9.00-15.00

Poznań Laboratorium Nuscana

680,- zł

ALERGENY W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM

Szkolenie wyjaśni producentom żywności jak dokonać oceny ryzyka i ustanowić graniczne stężenia alergenów dla poszczególnych punktów krytycznych. Dodatkowo omówione zostaną kwestie prawne, sposoby usuwania alergenów z linii produkcyjnych oraz metody badawcze. Uczestnicy szkolenia przeprowadzą samodzielną analizę przy użyciu szybkich testów (AlergoTest) oraz uzyskają wgląd w badania laboratoryjne w laboratorium akredytowanym.

Zgłoszenia należy składać pod numerem telefonu: 61/868 6272 lub mailowo: info@nuscana.pl

1.06.2022

godz. 10.00-14.00

Poznań Laboratorium Nuscana

380,- zł

ZAPEWNIENIE JAKOŚCI BADAŃ A SPEKTROSKOPIA NIR

 

Uczestnicy zapoznają się z techniką bliskiej podczerwieni i sposobami zapewnienia spójności pomiarowej dla analizatorów NIR. Ponadto omówione zostaną sposoby sterowania jakością wyników badań dla różnego rodzaju surowców i wyrobów gotowych. Osoby posiadające już analizatory NIR będą mieli okazję porównania wyników z metodami referencyjnymi oraz uzyskać materiały kontrolne.

BADANIA BIEGŁOŚCI I MATERIAŁY KONTROLNE FAPA

 

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak interpretować wyniki zawarte w protokołach FAPAS i o czym świadczą poszczególne parametry. Omówione zostanie porównanie metod analitycznych w danym programie oraz zalety i wady korzystania z materiałów kontrolnych.

Zgłoszenia należy składać pod numerem telefonu: 61/868 6272 lub mailowo: info@nuscana.pl

15.06.2022

godz. 9.30-15.00

Laboratorium NUSCANA

350,- zł

STEROWANIE JAKOŚCIĄ WYNIKÓW BADAŃ

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z instrumentami umożliwiającymi sterowanie jakością wyników badań w laboratorium. Omówiony zostanie sposób planowania działań oraz podsumowywanie wniosków. Ponadto:

– kiedy używać CRM a kiedy RM?
– karta Shewarda
– PT oraz ILC
– próbki ślepe a LOD
– próbki środowiskowe
– badanie odzysku dla różnych matryc

AKTYWNOŚĆ WODY (aw) W ŻYWNOŚCI

Szkolenie to dotyczyć będzie wykonywania pomiarów aktywności wody w różnych matrycach próbek oraz zasad interpretacji wyników pomiarów i przekładanie ich na dane dotyczące produktów żywnościowych, określania terminu do spożycia, stabilności mikrobiologicznej i chemicznej wyrobów.

Zgłoszenia prosimy kierować mailowo pod adres: info@nuscana.pl

7.07.2022

godz. 9.30-15.00

Laboratorium NUSCANA

620,- zł

ALERGENY POKARMOWE  –  DAWKI REFERENCYJNE I SPOSOBY PRZELICZANIA DLA PUNKTÓW KRYTYCZNYCH

Na szkoleniu przedstawione zostaną uczestnikom dawki referencyjne dla poszczególnych alergenów pokarmowych i sposoby przeliczeń przy określaniu kryteriów dla KPK. Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z kilkoma metodami przeprowadzania oceny ryzyka dla alergenów i przeprowadzą samodzielne badanie przy użyciu szybkich testów na próbkach, w wymazach oraz w wypłuczynach.

AKTYWNOŚĆ WODY (aw)

Szkolenie to dotyczyć będzie wykonywania pomiarów aktywności wody w różnych matrycach próbek oraz zasad interpretacji wyników pomiarów i przekładanie ich na dane dotyczące produktów żywnościowych, określania terminu do spożycia, stabilności mikrobiologicznej i chemicznej wyrobów.

Zgłoszenia należy kierować pod adres mailowy: info@nuscana.pl

25-27.07.2022

godz. 9.00-15.00

Hotel Klekotki

960,- zł

OZNACZANIE AZOTU (BIAŁKA) METODĄ KJELDAHLA

Na szkoleniu przedstawione zostaną uczestnikom najnowsze rozwiązania w obszarze oznaczania białka metodą klasyczną przy użyciu automatycznego sprzętu firmy Gerhardt. Omówione zostaną aspekty wpływające na wyniki badań i sposoby unikania błędów. Przybliżone zostaną sposoby sprawdzeń, badania odzysku oraz badań na próbkach kontrolnych.
Część praktyczna obejmować będzie wszystkie etapy analizy:
– mineralizację
– destylację
– miareczkowanie

Liczba uczestników: min. 3 osoby, maksymalnie 10 osób. Rezerwacji miejsc proszę dokonywać pod numerem telefonu: 61 868 6272 lub mailowo: info@nuscana.pl

17.08.2022

godz. 9.00-14.30

Laboratorium NUSCANA

580,- zł

OZNACZANIE TŁUSZCZÓW METODAMI SOXHLETA I WEIBULL-STOLDTA

Oznaczenie tłuszczu przebiega inaczej w różnych matrycach. W większości matryc należy zastosować proces hydrolizy próbek przed właściwą ekstrakcją rozpuszczalnikiem. Firma Gerhardt zaprezentuje podczas szkolenia dwie metody nowoczesnego podejścia do badań z wykorzystaniem automatycznych urządzeń wielostanowiskowych.
Szkolenie odbywać się będzie w większości w laboratorium gdzie uczestnicy samodzielnie  przeprowadzą analizy.

Liczba uczestników: min. 3 osoby, maksymalnie 10 osób. Rezerwacji miejsc proszę dokonywać pod numerem telefonu: 61 868 6272 lub mailowo: info@nuscana.pl

18.08.2022

godz. 9.00-13.30

Laboratorium NUSCANA

580,- zł

OZNACZANIE WŁÓKNA SUROWEGO, ADF i NDF.

Klasyczne metody oznaczania włókna w zbożach i paszach są pracochłonne. W trakcie tego szkolenia zaprezentujemy nieco inne podejście – proste i powtarzalne. Dzięki technologii FibreBag firmie Gerhard udało się opracować metodę oszczędną w czasie i bardzo dokładną. Jednocześnie metoda ta odpowiada głównej normie AOAC stosowanej na świecie do tego typu oznaczenia.
Szkolenie będzie miało charakter praktyczny i będzie odbywało się w laboratorium.

Liczba uczestników: min. 3 osoby, maksymalnie 10 osób. Rezerwacji miejsc proszę dokonywać pod numerem telefonu: 61 868 6272 lub mailowo: info@nuscana.pl

19.08.2022

godz. 9.00-13.30

Laboratorium NUSCANA

510,- zł

AKTYWNOŚĆ WODY – POMIARY I INTERPRETACJA WYNIKÓW

Uczestnicy szkolenia uzyskają wiedzę niezbędną do samodzielnego wytyczenia krzywej sorpcyjnej dla różnych wyrobów spożywczych. Omówione zostaną istotne aspekty dokonywania pomiarów, wskazane zostaną różne sposoby pracy i przekazane zostaną praktyczne porady. Przedstawione zostaną praktyczne zastosowania wyników badań w analizie ryzyka, w badaniach stabilności wyrobów spożywczych, w optymalizacji procesów suszarniczych i uzyskania oszczędności w produkcji i wydajności.

Liczba uczestników: min. 3 osoby, maksymalnie 6 osób. Zgłoszenia należy składać pod numerem telefonu: 61/868 6272 lub mailowo: info@nuscana.pl

21.09.2022

godz. 10.00-13.00

Laboratorium Nuscana

Poznań

240,- zł