Ogólne warunki współpracy

1.    Oferta

Ogólna oferta Laboratorium jest dostępna w zakładce BADANIA LABORATORYJNE. Aby uzyskać szczegółową ofertę, skierowaną specyficznie na Państwa potrzeby, proszę się z nami skontaktować telefonicznie lub mailowo.
Ogólna oferta na produkty jest dostępna w pozostałych zakładach strony internetowej. Aby uzyskać szczegółową ofertę, skierowaną specyficznie na Państwa potrzeby, proszę się z nami skontaktować telefonicznie lub mailowo.

Po uzgodnieniu wszystkich ustaleń zostanie Państwu przedstawiona pisemna Oferta.

 

2.    Zlecenie

Zlecenie na badania laboratoryjne należy sporządzić na formularzu Laboratorium lub na druku własnym, o ile zamieści się w nim równoważne informacje.

W Zleceniu badania należy podać numer Oferty (oznacza to zobowiązanie obu stron do spełnienia jej warunków) oraz wszelkie dodatkowe informacje lub wymagania.
Zlecenie na produkty należy sporządzić na firmowym formularzu zamawiającego podając nazwę i adres firmy, numer NIP oraz powołać się na nr oferty.

Tylko Zlecenie podpisane przez Klienta może zostać przyjęte do realizacji.

Laboratorium utrzymuje zapisy z wszelkich dodatkowych ustaleń z Klientem, w tym dotyczących zmian lub uzupełnień do realizowanych zleceń.

 

3.    Próbki

Należy mieć na uwadze, że odpowiedniość wyników badania do badanego produktu ściśle zależy od reprezentatywności i jakości pobranych próbek. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za jakość i reprezentatywność oraz bezpieczny transport próbek pobranych i dostarczanych przez Klienta, ale jednocześnie zapewnia, że wyniki przeprowadzonych badań będą reprezentatywne dla próbki dostarczonej.

Transport próbki do Laboratorium powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich niezbędnych środków zapobiegających jakimkolwiek uszkodzeniom lub zmianom próbki mogącym wpłynąć na wyniki badań.

Minimalna masa/ objętość próbki na jedno badanie wynosi standardowo 200 g/ 200 ml (w szczególnych przypadkach ilość może być zmieniona – jeśli ma to zastosowanie, prosimy o kontakt.

W każdym przypadku, gdy stan próbki budzi nasze zastrzeżenia, kontaktujemy się z Klientem.

Próbki po badaniach są przechowywane w Laboratorium przez okres 7 dni (czas ten może zostać skrócony, w zależności od stabilności próbki). Tylko w tym okresie możliwe jest przeprowadzenie powtórnych badań.

 

4.    Sprawozdanie z badań

Sprawozdania z badań są autoryzowane wyłącznie przez osoby do tego upoważnione.

Sprawozdania z badań mogą być sporządzone w polskiej i angielskiej wersji językowej.

Na życzenie Klienta Sprawozdania z badań mogą zawierać opinie i interpretacje do wyników badań lub stwierdzenia dotyczące zgodności wyników badań z wymaganiami oraz inne informacje.

Laboratorium podaje w Sprawozdaniu z badań niepewność wyników badań wówczas, gdy jest to istotne dla miarodajności wyników badania lub ich zastosowania oraz gdy niepewność ma znaczenie dla zgodności z wyspecyfikowanymi wartościami granicznymi.

Egzemplarz Sprawozdania pozostający w Laboratorium podlega archiwizacji przez okres 5 lat.

 

5.    Badania realizowane w obszarze regulowanym prawnie

Badania realizowane w obszarze regulowanym prawnie to badania, dla których przepisy prawa krajowego i/lub europejskiego ustalają wymagania specyficzne dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych, warunkujące możliwość wykorzystania wyników badań w obszarach oceny zgodności objętych przedmiotowym prawem.

Jeśli zlecenie Klienta obejmuje badania, których wyniki są wykorzystywane w obszarach regulowanych prawnie (cel badania musi być podany przez Klienta w Zleceniu), to Laboratorium ma obowiązek spełnić wymagania mających zastosowanie przepisów prawa.

 

6. Realizacja zlecenia dotyczącego zakupu produktów następuje w terminie podanym na ofercie. Wysyłka produktów następuje pocztą kurierską od poniedziałku do czwartku. Po otrzymaniu towaru należy go niezwłocznie sprawdzić pod kątem ewentualnych uszkodzeń lub braków i zgłosić je niezwłocznie do siedziby firmy NUSCANA, do działu zamówień.
Późniejsze zgłoszenie wad i uszkodzeń skutkuje nie uznaniem reklamacji.

 

7.    Płatność

Termin płatności podany jest w Ofercie i wynosi standardowo 14 dni od daty wystawienia faktury. Dane do zrealizowania płatności podane są w zakładce KONTAKT.

 

8. Zwroty
Zwrot towarów jest możliwy jedynie w odniesieniu do uzasadnionych przypadków wywodzących się z braków, uszkodzeń i błędnego działania produktów. W przypadku testów diagnostycznych, które są towarami wrażliwymi na działanie warunków środowiskowych zwroty nie są możliwe.

 

9.    Badania satysfakcji klientów

Do naszych Klientów raz na 12 miesięcy wysyłane są ankiety oceniające naszą pracę. Prosimy o poświęcenie kilku chwil na ich wypełnienie. Wyniki badania ankietowego poddawane są analizie i pozwalają nam zaplanować działania do dalszego doskonalenia.

Prosimy również o informowanie nas na bieżąco jeśli cokolwiek w naszej pracy budzi Państwa zastrzeżenia.

 

10.    Pozostałe

W przypadku chęci uczestnictwa Klienta w charakterze świadka w badaniach realizowanych na jego zlecenie, należy poinformować o tym Laboratorium przed wysłaniem Zlecenia i próbek do badań.

Wszelkie opóźnienia i ważne odstępstwa w realizacji badań są natychmiast zgłaszane Klientowi.

Wszystkie informacje dotyczące badania są poufne i podlegają ochronie.

W przypadku stałych Klientów istnieje możliwość podpisania umowy ramowej dotyczącej współpracy w zakresie analiz laboratoryjnych.