Nowe Rozporządzenie 2019/649 w sprawie tłuszczów trans

24 kwietnia 2019 r. Komisja Europejska opublikowała Rozporządzenie 2019/649 zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do izomerów trans kwasów tłuszczowych, innych niż izomery trans kwasów tłuszczowych naturalnie występujące w tłuszczu pochodzenia zwierzęcego. Przewiduje się, że kwestia definicji limitu zawarta w Rozporządzeniu spowoduje potrzebę szczegółowej analizy składu produktów spożywczych wprowadzanych na rynek.

Izomery te powinny zostać umieszczone w części B załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 1925/2006, a jej dodawanie do żywności lub jej stosowanie w produkcji żywności powinno być dozwolone wyłącznie na warunkach określonych w tym załączniku, w świetle obecnego stanu wiedzy naukowej i technicznej.

Zgodnie z Rozporządzeniem, zawartość izomerów trans kwasów tłuszczowych, innych niż izomery trans kwasów tłuszczowych naturalnie występujące w tłuszczu pochodzenia zwierzęcego, w żywności przeznaczonej dla konsumenta finalnego i w żywności przeznaczonej do dostarczania na potrzeby handlu detalicznego nie przekracza 2 g na 100 g tłuszczu.

Podmioty działające na rynku dostarczające żywność nieprzeznaczoną dla konsumenta finalnego lub nieprzeznaczoną do dostarczania na potrzeby handlu detalicznego są zobligowane do poinformowania podmiotów zaopatrywanych o ilości izomerów trans kwasów tłuszczowych, innych niż izomery trans kwasów tłuszczowych naturalnie występujące w tłuszczu pochodzenia zwierzęcego, jeżeli ilość ta przekracza 2 g na 100 g tłuszczu.

Rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, czyli od 15 maja 2019 roku.. Żywność niezgodna z przepisami niniejszego rozporządzenia może być nadal wprowadzana do obrotu do dnia 1 kwietnia 2021 r a potem zostanie najprawdopodobniej zakazana.

0