Food Allergens

Polityka Jakości Laboratorium

Laboratorium NUSCANA jest jednostką badawczą świadczącą usługi dla przemysłu rolno-spożywczego. Laboratorium wykonuje liczne testy mające na celu sprawdzenie istotnych parametrów jakościowych w surowcach i produktach.

Aby efektywnie wypełniać swoje zadania Laboratorium opracowało i wdrożyło System Zarządzania oparty na normie PN-EN ISO/IEC 17025:2005 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”, który podlega nadzorowi oraz ciągłemu doskonaleniu.

Sprawność pracy laboratorium została atestowana podczas audytów Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) i potwierdzona certyfikatem akredytacji nr AB 1179.