Zagrożenie Salmonellą wzrasta

Mamy cztery krajowe programy zwalczające salmonellę w stadach drobiu – powiedział na sejmowej komisji rolnictwa wiceminister Rafał Romanowski. Dodał, że na 2018 r. wprowadzono zmiany dotyczące środków podejmowanych w przypadku stwierdzenia serotypów salmonella.

Polityk przypomniał, że Polska ma cztery programy mające na celu zwalczanie salmonelli w stadach drobiu. W opracowanym i przedłożonym KE dokumencie „Krajowy program zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach niosek gatunku kura” na 2018 rok wprowadzono zmiany dotyczące środków podejmowanych w przypadku stwierdzenia serotypów salmonella, a w konsekwencji zmianę dotyczącą wypłaty odszkodowań dla producentów jaj konsumpcyjnych.

W związku z zakwestionowaniem przez Komisję Europejską obecnych rozwiązań dotyczących potwierdzenia urzędowymi badaniami laboratoryjnymi występowania ognisk salmonella lub w ramach krajowych programów zwalczania niektórych serotypów salmonella w stadach niosek gatunku kura, podjęto decyzję o zmianie wyżej wymienionego programu, tak aby co do zasady dodatnie wyniki badań właścicielskich uznawane były jako ostateczne, bez konieczności potwierdzania ich urzędowymi. Dodatkowo uznano, że w przypadku stwierdzenia salmonelli w stadzie, powiatowi lekarze weterynarii nie będą wydawali decyzji nakazujących ubój lub zabicie ptaków, a wyłącznie decyzje nakazujące przemieszczenie jaj ze stad zakażonych serotypami salmonella (…) do zakładów przetwórczych w celu dokonania obróbki cieplnej tych jaj – powiedział wiceminister.

Od 2008 r. jest realizowany w Polsce program zwalczania niektórych serotypów salmonelli w stadach kur niosek. Z informacji uzyskanych z Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz wynika, że w 2010 r. odsetek zakażonych dorosłych stad kur niosek wyniósł 4,5 proc., a więc był wyższy niż ostateczny cel unijny, przewidujący obniżenie częstotliwości występowania pałeczek salmonelli do poziomu 2 proc. lub mniej.

W 2016 r. Polska utrzymała pozycję w ścisłej czołówce producentów jaj konsumpcyjnych w UE – rocznie 9,1 mld sztuk. Udział eksportu w wytwórczości wyniósł w 2016 r. około 45 proc. Podobnie jak w ubiegłych latach najwięcej jaj produkowano w Wielkopolsce (38,5 proc. udział w produkcji ogółem) i na Mazowszu (ponad 14 proc. udział).

Koszty programu zwalczania salmonelli w stadach niosek w 2016 r. wyniosły ponad 30 mln zł i obejmowały wypłatę odszkodowań za poddane ubojowi lub zabiciu kury oraz zniszczone jaja konsumpcyjne, jak również koszty wykonanych badań laboratoryjnych oraz pobierania próbek. Wydatki te są finansowane z budżetu.

Jacek Ostapczuk, z-ca dyrektora ds. bezpieczeństwa żywności i weterynarii w ministerstwie rolnictwa powiedział, że jeśli chodzi o unijny System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) to w 2016 roku mieliśmy w Polsce 75 powiadomień.

44 dotyczyły mięsa drobiowego i produktów, 8 pochodziło od mięsa innego gatunku niż drób, a 8 dotyczyło produktów jajecznych. 15 dotyczyło pasz i dodatków paszowych. W 2017 roku od stycznia do 23 października było 60 zgłoszeń, z czego 45 dotyczyło mięsa drobiowego i produktów, 4 innego mięsa, 4 jaj i produktów jajecznych, siedem pasz i dodatków paszowych – powiedział.

Karolina Florek z Głównego Inspektoratu Weterynarii powiedziała, że jeśli chodzi o RASFF, to od 1 stycznia do 24 października odnotowano 403 zgłoszenia w Unii Europejskiej. – 49 powiadomień dotyczyło Polski. W tym 45 dotyczyło mięsa, a 4 jaj. Jeśli chodzi o jaja – to w żadnych z tych powiadomień nie potwierdzono serotypów salmonella, które stanowią zagrożenie dla zdrowia publicznego – powiedziała.

Z danych RASFF wynika, że sytuacja w Polsce pogarsza się od dwóch lat. W całym 2016 r. w systemie zarejestrowano 51 przypadków salmonelli znalezionych na produktach, co stanowiło prawie 45 proc. wszystkich zgłoszeń dotyczących skażenia mięsa drobiowego i jaj w UE.

W tym roku umieszczono w nim już 45 ostrzeżeń o salmonelli wykrytej na mięsie drobiowym i jajach konsumpcyjnych z Polski. Ujawnione przypadki stanowią ponad 47 proc. tegorocznych alertów w RASFF, dotyczących tej kategorii produktów.

0